бърза навигация в страницата:

Подкрепи призива!

До:
Народното събрание
Министерски съвет
Главен прокурор
Висш съдебен съвет
Отговорните институции

Относно:
КАМПАНИЯ "За да остане природа в България"

Уважаеми Госпожи и Господа,

Нашата Конституция посочва, че Република България осигурява опазването на околната среда и поддържането и разнообразието на живата природа. Като гражданин на Република България се обръщам към Вас - представителите на законодателната, изпълнителната и съдебна държавна власт, с искане да предприемете всички зависещи от Вас действия и решения, за да защитите българската природа и да гарантирате спазването на нашата Конституция.

Аз съм обезпокоен от факта, че през последните години в България най-ценните природни територии – защитените територии и проектозащитените зони, се увреждат чрез застрояване, изсичане или пресушаване. Особено ме тревожи застрояването и "бетонизирането" на Черноморското крайбрежие и на все повече ски курорти в планините, поставянето на десетки вятърни електроцентрали на неподходящи места, които стават убийци на птици и застрашават здравето на хората. Не съм съгласен с опитите на някои инвеститори и държавни органи да се възстанови добива на уран у нас и да се въведат цианидни методи при добива на полезни изкопаеми.

Аз желая икономически растеж и развитие на България, но без това да е в ущърб на природата и интересите на хората.

Всичко това ме кара да подкрепя инициативите на кампанията „За да остане природа в България”  и да настоявам да предприемете най-малко следните действия:

 1. Да се приемат поправки в Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията и Закона за държавната собственост, както и закони за горите и Черноморското крайбрежие, които да гарантират спиране на незаконното строителство в защитените територии и зони. Природозащитните неправителствени организации имат добри предложения в тази връзка.
 2. Да се отменят като нищожни всички разпоредителни сделки, извършени след 1998 г. с поземлени имоти, собственост на държавата и общините в защитените територии.
 3. Народното събрание да потвърди всички заповеди за обявяване на защитени територии, издадени по реда на отменения Закон за защита на природата. Да се предприемат действия за спиране на разпоредителните сделки с имоти, собственост на държавата, попадащи в проектозащитените зони на Европейската екологична мрежа.
 4. Да се ревизират всички разрешения за строителство в защитените зони от 2003 г. насам, тъй като повечето от тях са взети на базата на невярната информация, че не се засягат защитени природни дадености.
 5. Да се гарантира опазване на природата в проектозащитените зони по Черноморското крайбрежие.
 6. Да се спре изсичането на девствените гори в защитените територии и проектозащитените зони.
 7. Да се издаде нова заповед за спиране на незаконното строителството в Природен парк „Странджа” с предвидено предварително изпълнение.
 8. Да не се допуска строителство на нови спортни съоръжения и хотели в Националните паркове „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан”.
 9. Да се приеме в цялостния му вид предложението на Българското дружество за защита на птиците за мрежа от защитени зони за птиците.
 10. Да се спре изсичането на крайречните гори и изземването на инертни материали от речните корита до изграждането на националната екологична мрежа НАТУРА 2000.
 11. Да се предприемат мерки, които да гарантират опазването на поне половината от български реки, с цел те да останат незасегнати от строителството на малки ВЕЦ.
 12. Да се забрани използването на цианиди за добив на злато в България.
 13. Да се предприемат ефективни действия за природосъобразно закриване на уранодобива в България, като се спрат всякакви опити за възстановяването му.
 14. Да се предприемат проверки за наличието на корупционни или непрофесионални практики от страна на прокуратурата и съда (особено ВАС) по някои емблематични случаи за нарушаване на природозащитното законодателство, водещи до унищожаване, продажба или замяна на държавни земи и гори в защитените територии, а именно:
  • строителството на ски център в Национален парк “Пирин”;
  • строителството на курортни селища и хотели в Природните паркове „Странджа” и „Златни пясъци” и природна забележителност „Пясъчни дюни” край Несебър
  • продажби и замени на земи в природните паркове „Витоша”, „Странджа”, „Златни пясъци” и защитена местност „Камчийски пясъци”.

Моля да бъда информиран за предприетите от Вас действия до 30 ноември 2006 г.

С уважение,

Име и фамилия*:
E-mail*:
Град:

Забележки:

 • Моля, не изпращайте призива повече от веднъж! Благодарим Ви за подкрепата!
 • Полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни.
 • Името и града, които попълвате във формата горе, ще се показват в списък на подкрепилите призива.
  Вашият e-mail няма да бъде показван в списъка!

www zaprirodata

Абониране

Искам да получавам вести за предстоящи инициативи!

Unterschreiben Sie die Internet-Petition!

Save The Bulgarian Nature!

The petition in English

Кампания “За да остане природа в България!” се осъществява в партньорство с: