Въведение

Общи хидроложки данни

Oпорна хидрометрична мрежа

Ведомствена хидрометрична мрежа

Характеристики на среногодишния и минималния отток по хидрологични станции

Хидрогеоложко описание и оценка на подземните води

Kачеството на водите

Питейно битово водоснабдяване (Приложение 1)

Напояване (Приложение 2)

Водопотребление за енергодобив (Приложение 2)

Съхранение на речните екосистеми