Въведение

Общи хидроложки данни

Oпорната хидрометрична мрежа

Ведомствена хидрометрична мрежа

Средногодишния, максимален и минимален отток по хидрометрични станции

Хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води

Качеството на водите в характерни пунктове от речната мрежа с тенденциите на изменение

Категория на речното течение

Питейно-битово водоснабдяване (Приложение 2)

Напояване

Водоползване за енергодобив

Съхранение на речните екосистеми