Въведение

Общи хидроложки данни

Oпорна хидрометрична мрежа

Ведомствена хидрометрична млежа

Характеристики на средногодишния, максималния и минималния отток

Хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземните води

Качество на водите

Категоризация на речното течение

Питейно-битово водоснабдяване (Приложение 1)

Напояване

Водоползване за енергодобив

Съхранение на речните екосистеми